رویدادهای گذشته

[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14721|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_9721.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_9721|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”نمایشگاه تخصصی سلامت استان اصفهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2581%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14702|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_1263.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_1263|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”نشست دوره ای کارگروه توسعه گردشگری ا. ق. م.” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7-%25D9%2582%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14697|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_0308.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_0308|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان – ۱۳۹۷” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25D8%25AC%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14755|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_7773.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7773|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”امضا تفاهم نامه چندجانبه در توسعه گردشگری پایدار” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25da%2586%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14748|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_1245.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_1245|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی روستایی و عشایری اصفهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25B5%25DB%258C-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14733|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_5410.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_5410|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”نمایشگاه سالانه صنایع دستی استان اصفهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14173|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2018/03/2222222222.jpg|caption^null|alt^null|title^2222222222|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”نود و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14617|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG_4421_2.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_4421_2|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”دهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و دومین نمایشگاه بین‌المللی هتل، رستوران، فست‌فود و کافی‌شاپ” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2F%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25AF%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14653|url^https://persianguest.com/wp-content/uploads/2018/08/IMG_9610.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_9610|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”رویداد استارتاپ گردشگری” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fpersianguest.com%2Fpast-event%2Ftourism-startup-event%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13985|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-01-28_12-05-23-1.jpg|caption^null|alt^null|title^photo_2018-01-28_12-05-23|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”The 11th Tehran International Tourism Exhibition” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13825|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2018/01/DSC_0371.jpg|caption^null|alt^null|title^DSC_0371|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”جشن فارغ التحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه اصفهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13801|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/222222222.jpg|caption^null|alt^null|title^222222222|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13715|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/0016453.jpg|caption^null|alt^null|title^0016453|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”جشن بزرگداشت روز پزشک” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حضور جناب آقای دکتر نوروزی شهردار محترم اصفهان” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13716|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/a5246.jpg|caption^null|alt^null|title^a5246|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25b3%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13214|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/IMG_0734.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_0734|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”دومین همایش شهر فیروزه ای با دختران توانا” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با همراهی شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2581%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25a7%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13367|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/DSC_0022-01.jpeg|caption^null|alt^null|title^DSC_0022-01|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”رویداد بزرگ اقوام عشایری غرب استان اصفهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حضور جناب آقای دکتر اله یاری” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af-%25d8%25a7%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b9%25d8%25b4%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2581%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^13625|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/7854653654.jpg|caption^null|alt^null|title^7854653654|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”نشست کارگروه گردشگری سه استان اصفهان، قم و مرکزی” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”آغاز انقلاب بزرگ گردشگری کشور در نصف جهان
با تفاهم استانداران سه استان و امضاء مدیران میراث فرهنگی استانهای اصفهان،قم و مرکزی،فعالیت کارگروه توسعه گردشگری در دبیرخانه اصفهان، گروه اقتصادی کافل آغاز شد” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2581%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%258c%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^14034|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_6928.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_6928|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”دوازدهمین همایش مدیران روابط عمومی استان اصفهان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b7-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12742|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/8.jpg|caption^null|alt^null|title^8|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”جشن تقدیر از دست اندرکاران جشنواره سفره ایرانی” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حمایت هلدینگ کافل” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25b1%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12737|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/5.png|caption^null|alt^null|title^5|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حضور معاونت محترم سازمان میراث کشور” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12740|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/7.png|caption^null|alt^null|title^7|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حضور معاونت محترم رییس جمهور به سفارش شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#000000″]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12734|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/2.png|caption^null|alt^null|title^2|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”همنت امید – جهش” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حضور وزیر محترم راه و مسکن و شهرسازی” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25b4%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12738|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/6.png|caption^null|alt^null|title^6|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”کنفرانس بین المللی کیفیت خدمات در صنعت گردشگری” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با همراهی شهرداری اصفهان – استانداری اصفهان – سازمان میراث فرهنگی” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584%25db%258c-%25da%25a9%25db%258c%25d9%2581%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12736|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/4.png|caption^null|alt^null|title^4|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”همایش شهر فیروزه ای با دختران توانا” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با همراهی شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2581%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12745|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/9.png|caption^null|alt^null|title^9|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”پویش مردمی من ایرانی ام، غذای ایرانی را دوست دارم” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#020202″ block_desc_back=”در راستای احیای غذاهای ایرانی” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d9%25be%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%258c-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12735|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/3.png|caption^null|alt^null|title^3|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”رویداد کارآفرینی بانوان” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#0a0a0a” block_desc_back=”به سفارش معاونت بانوان اتاق بازرگانی اصفهان” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” icon_type=”custom” icon_img=”id^12732|url^http://www.persianguest.com/wp-content/uploads/2017/07/brand.png|caption^null|alt^null|title^brand|description^null” img_width=”400″ block_desc_front=”کنفرانس برند گردشگری” block_text_color=”#ffffff” block_front_color=”#000000″ block_desc_back=”با حضور پروفسور جعفری” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#000000″ custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.persianguest.com%2F%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” button_text=”بیشتر بدانید” button_txt=”#ffffff”]